• +48 575 600 240
 • Po - Pt 8:00 - 16:00

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Interesujące doniesienia z badań, ciekawa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczące problemów klinicznej diagnozy psychologicznej w różnych obszarach jej zastosowania były naszym udziałem. Po raz kolejny już przekonaliśmy się o wartości spotkania nauki i praktyki w tej dziedzinie, która dało okazję do refleksji nad standardami pracy w świetle doniesień naukowych.

Dziękujemy Uczestnikom za zainteresowanie wydarzeniem i wkład w przebieg konferencji, która wskazała na kolejne ważne do rozważenia wątki, pobudziła do refleksji, pozostawiła niedosyt….i nadzieję na kolejne spotkanie!

Konferencja dla nauczycieli i rodziców
Leuven Belgia

Fundacja „SALVUS

85-182 Bydgoszcz

ul. Gniewkowska 11

tel. 575 600 240

www.salvus.org.pl

KRS: 0000451186

NIP: 967 135 66 16
REGON: 341395891
Nr konta w BGŻ BNP PARIBAS:
10 2030 0045 1110 0000 0427 4230

STATUT FUNDACJI SALVUS

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą „SALVUS”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Annę Andruszkiewicz oraz Małgorzatę Annę Basińską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notariusz Ewy Opary w Bydgoszczy przy ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, pod numerem repertorium A Nr 6178/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, ze zm.) oraz niniejszego statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.

§ 3. Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4. Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Zdrowia.

Rozdział 2
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Cele i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia oraz rozwoju w cyklu życia.
2. Cele Fundacji realizowane będą w szczególności przez:
a) działania na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie;
b) propagowanie racjonalnego tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia;
c) inicjowanie prac badawczych oraz finansowanie badań naukowych;
d) tworzenie i realizację projektów w obszarach zdrowia publicznego i aktywizacji społecznej oraz na rzecz niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego;
e) tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych;
f) współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb i kreowania polityki publicznej oraz konsultowania projektów i aktów normatywnych;
g) działalność edukacyjną, w tym organizowanie konferencji, seminariów i     szkoleń;
h) działalność poligraficzną i wydawniczą;
i) działalność charytatywną;
j) wolontariat;
k) organizowanie pomocy osobom chorym i ich rodzinom;
l) prowadzenie poradnictwa zdrowotnego, psychologicznego oraz psychoterapii.

Rozdział 3
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 7. Dochody Fundacji
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów;
2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dotacji i subwencji;
5. dywidendy i zysków z akcji i udziałów;
6. odsetek i depozytów bankowych.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
ORGANY FUNDACJI

§ 10. Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.
§ 11. Sposób powoływania Zarządu
1. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundatorzy.
2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu, z zastrzeżeniem §11 pkt. 1 jest Rada Fundacji.

§ 12. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu.
3. Zarząd powołany jest na okres 3 lat.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji;
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
d. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 13. Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. uchwalanie programów działania oraz rocznych wieloletnich planów finansowych Fundacji;
b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
d. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Fundacji;
f. organizowanie działalności Fundacji;
g. podejmuje uchwały w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
3. Uchwały Zarządu Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

§ 14. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.

§ 15. Rada Fundacji
1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 5 do 10 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo.

§ 16. Kadencja i skład Rady Fundacji
1. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów Fundacji.
2. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji lub członka Rady Fundacji. Pierwszą Radę Fundacji wybierają Fundatorzy.
3. Radę Fundacji powołuje się na 5 lat.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji;
b. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
c. utraty praw obywatelskich;
d. śmierci.
5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 17. Zadania i kompetencje Rady Fundacji
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
e. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium;
g. zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników biura oraz oddziałów i filii Fundacji.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji, o ile zostanie zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
4. Do udziały w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w § 17 pkt 4 nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji.

Rozdział 5
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 18. Zmiana statutu Fundacji
1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu  pozytywnej opinii  Rady Fundacji wyrażonej w postaci uchwały.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
Rozdział 6
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 19. Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu  pozytywnej opinii  Rady Fundacji wyrażonej w postaci uchwały.

Rozdział 7
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20. Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii  Rady Fundacji wyrażonej w postaci uchwały.

§ 21. Sposób likwidacji Fundacji
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji j planu zaspokojenia zobowiązań;
e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 22. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA RÓŻNE

§ 23. Skład pierwszych organów Fundacji
1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatorów powołuje się:
a.  Katarzynę Ewę Wolszczak jako Prezesa Zarządu Fundacji.

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wolą Fundatorów powołuje się następujące osoby:
a.  Annę Anduszkiewicz
b. Małgorzatę Annę Basińską
c. Marcina Aleksandra Dobkowskiego
d. Izabelę Annę Grzankowską
e. Martynę Jolantę Janicką
f. Marlenę Małgorzatę Mitros
g. Annę Alinę Sucharską-Daraż.

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia oraz rozwoju w cyklu życia. Cele te realizujemy przez:

 • działania na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie;
 • inicjowanie prac badawczych oraz finansowanie badań naukowych;
 • tworzenie i realizację projektów w obszarach zdrowia publicznego i aktywizacji społecznej oraz na rzecz niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego;
 • tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych;
 • współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb i kreowania polityki publicznej oraz konsultowania projektów i aktów normatywnych;
 • działalność edukacyjną, w tym organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń;
 • działalność poligraficzną i wydawniczą;
 • działalność charytatywną;
 • wolontariat;
 • organizowanie pomocy osobom chorym i ich rodzinom;
 • prowadzenie poradnictwa zdrowotnego, psychologicznego oraz psychoterapii.

Biuro Fundacji Salvus

Fundacja „SALVUS

85-182 Bydgoszcz

ul. Gniewkowska 11

tel. 881 700 787

biuro(at)salvus.org.pl

www.salvus.org.pl

KRS: 0000451186

NIP: 967 135 66 16
REGON: 341395891
Nr konta w BGŻ BNP PARIBAS:
10 2030 0045 1110 0000 0427 4230

Our Partners

Quick Link

Search